L’opac pressupost militar de l’Estat espanyol

Per: Camino Simarro

Cada any el pressupost militar a Espanya representa el doble, o més, del que en principi ens diu el Ministeri d’Hisenda de torn, i així succeeix amb els Pressupostos de l’Estat per a 2014 presentats el passat dia 30. Sembla que el govern pretén tornar a amagar la despesa militar real amb els mecanismes habituals: repartint-lo entre diversos ministeris, com el d’Indústria i Tecnologia, el d’Interior o el d’Afers Exteriors, entre d’altres. A més, el govern continua assignant quanties de pressupost insignificants per a partides que previsiblement es dotaran generosament al llarg de l’any. És el cas de les operacions militars a l’exterior o els programes especials de modernització d’armament, que cada any consumeixen centenars de milions no previstos inicialment per esquivar així el debat públic. Amb aquests mecanismes, segons la liquidació provisional, Defensa hauria ampliat el seu pressupost per a 2013 en més de 1.670 milions d’euros durant l’any en curs.

Més enllà de l’evident falta de transparència del Govern espanyol quan presenta els seus pressupostos de Defensa i dificulta saber quants diners es dedicarà finalment per a l’estament militar, crida l’atenció la clara aposta per la R+D militar. De fet, per al pròxim any la R+D+i militar es veurà incrementada en un 39,5%, mentre que la R+D+I civil pateix una variació de tan sols el 1,3% respecte al 2013. Cal destacar que enguany, es desviarà una càrrega de 343,60 milions d’euros al Ministeri d’Indústria per finançar projectes d’investigació militar. Gran part d’aquesta dotació va dirigida a les empreses d’armament militar responsables dels Programes Especials de Modernització (també coneguts com a Programes Especials d’Armament o PEAs), les mateixes que rebran prop de 30.000 milions d’euros per antics contractes a cancel· lar durant els pròxims anys.

En el cas dels Programes Especials de Modernització observem que el 2014 reben únicament una assignació de 6,84 milions d’euros, exactament igual a la pressupostada per al 2013, tot i que la previsió d’execució pressupostària per a aquest any ja ha estat ampliada fins arribar als  884 milions d’euros gràcies a un crèdit extraordinari aprovat durant l’any en curs a cop de Reial Decret llei. El 2012 es va recórrer a la mateixa fórmula per assignar un altre crèdit extraordinari de 1.782 milions d’euros per al pagament de compromisos contrets amb les empreses d’armament. Per tant, és més que previsible que durant l’any 2014 es recorri de nou a la mateixa fórmula d’aprovació de crèdits extraordinaris mitjançant Reial Decret -una fórmula, recordem, reservada per a situacions extraordinàries i d’urgent necessitat o imprevisibles, situació que sens dubte no respon a la d’aquests programes- per tal d’ampliar el presupost incial del Ministeri de Defensa sense debat públic.

Finalment, una altra dada que no es pot obviar, és que el govern ha tornat a pressupostar 14,36 milions d’euros per a les operacions militars a l’exterior, fins i tot sabent que és infradotar aquesta partida. Des de 2009 s’ha pressupostat cada any exactament la mateixa quantitat, 14,36 milions d’euros, quantitat que s’ha ampliat anualment amb més de 700 milions d’euros del Fons de Contingència. Una aportació extraordinària que es preveu i que no es reflecteix, però, ni el Projecte ni en els Pressupostos de l’Estat.

És per això que, any rere any, s’ha de reclamar al govern que s’incloguin les previsions reals de despesa anual per als programes especials d’armament, incloent-hi els crèdits en R+D desviats al Ministeri d’Indústria o altres ministeris, així com la despesa derivada de la participació en operacions militars a l’exterior. El Projecte de Pressupostos de l’Estat ha de contenir aquestes partides des d’un principi, perquè es pugui donar un debat polític real. És ara quan s’han de defensar i aprovar els pressupostos públics, no a posteriori ni amb trampes comptables a cop de Reial Decret.

Leave a Reply