28F Convocatòria de reunió d’entitats

El proper mes de març -del 22 al 26-, a Fira de Barcelona (Montjuïc), tindrà lloc l’edició d’enguany del Saló de l’Ensenyament de Barcelona.

Com bé saps, Fira de Barcelona ha pres la decisió d’incloure, un cop més, un estand de l’exèrcit -triplicant-ne l’espai que se li ha atorgat, de 36 a 100m2-. Sens dubte, aquesta decisió contravé d’una manera flagrant la Moció 55/11 Sobre la desmilitarització de Catalunya, aprovada el 14 de juliol passat pel Parlament de Catalunya, així com, l’Acord del Plenari del Consell Municipal de Barcelona, de 26 de febrer de 2016. Ambdues resolucions institucionals van ser aprovades per majoria absoluta.

A finals de novembre passat, la Campanya Desmilitaritzem l’Educació vàrem enviar cartes a les diferents persones responsables de les institucions i administracions públiques que tenen una implicació directa en l’organització d’aquests esdeveniments i dels seus continguts, o que hi col·laboren d’una manera significativa.

Per poder explicar les gestions i els contactes que des de la Campanya Desmilitaritzem l’Educació s’estan duent a terme al respecte i poder acordar accions d’una manera coordinada, hem convocat a totes les entitats, associacions, plataformes, organitzacions, sindicats, assembleas que participen a la Campanya i que col·laboren en la mateixa, a una reunió:

Convocatòria de reunió:

Dia: dimarts 28 de febrer 2017

Hora: 18.30 hores

Lloc: LaFede.cat (C. Tàpies, 1-3)

08001 – Barcelona

Metro: Drassanes (L3) o Paral·lel (L2/L3)

Entenem que és un moment cabdal per unir esforços de cara a assolir que no hi hagi presència militar al Saló de l’Ensenyament de Barcelona ni en altres espais educatius orientats a infants i joves.

Per qüestions organitzatives, demanem confirmació a la reunió del dia 28, escrivint a:  desmilitaritzem@gmail.com

Nous camins des de la lluita antimilitarista

Per: Ainhoa Ruiz

El creixent impuls institucional que s’està donant tant des de la Generalitat (Resolució 1141 / X, de 16 de juliol de 2015, i la Moción55 / XI de 14 de juliol de 2016), com des de l’Ajuntament de Barcelona (Declaració Institucional del Plenari del Consell municipal de Barcelona de 26 de febrer de 2016) a algunes reivindicacions històriques de la lluita antimilitarista, ens porta per fi a tractar debats escassament oberts a la societat i al públic en general, en un marc on l’antimilitarisme sembla estar relegat a l’oblit ara que la formació militar no és una obligació a l’Estat espanyol, i per tant ha deixat de ser una lluita de primera línia com podríem dir que ho va ser llavors.

Dins d’aquest context social i institucional podem remarcar la importància d’obrir una nova etapa per a la lluita antimilitarista. Això queda reflectit en diversos punts, el primer com les reivindicacions antimilitaristes revelen el paper d’institucions que podríem titllar de antidemocràtiques, com està demostrant ser la Fira de Barcelona, que tot i rebre i tenir una gran part de participació pública treballa al marge de la voluntat popular traduïda en resolucions institucionals, que s’estan vulnerant quan es permet l’ampliació de l’espai ocupat per l’exèrcit en un espai educatiu.

brsmall.previewHi ha un bloqueig deliberat, per tant, del debat que planteja l’antimilitarisme lligat al món de l’educació per part d’una administració que no hauria de tenir aquest paper, i que atorga més importància a les veus que justifiquen la presència de l’exèrcit en espais educatius, i fins i tot d’oci infantil, sota l’argument que és una professió més.

Sembla obvi remarcar que l’exèrcit no suposa una sortida professional més, ja que conté tota una implicació d’un model de resolució de conflictes i, podríem dir, de teories sobre el model de relacions interestatals mundial sobre el qual en cap moment la societat ha tingut un debat públic com es podria esperar en administracions amb participació pública que es vulguin anomenar democràtiques. El context educatiu s’ha de construir com un entorn que precisament obri espai per qüestionar, sent aquest aspecte el que podríem considerar la seva principal funció.

El segon punt és el que obre una qüestió que podríem considerar fins i tot més important, que és el ressorgiment i reubicació de les lluites antimilitaristes, que de nou cobren tot el seu sentit per a gent que estaven fora d’elles, d’una banda, a causa del grau de conflictivitat global, d’altra manera que aquest context està generat, que es tradueix en la greu situació que pateixen les persones en cerca de refugi que toquen a les portes d’una Europa ja popularment anomenada “Europa Fortalesa”.

És a dir, control de fronteres per part d’agències de seguretat com Frontex, l’agència de “gestió” de fronteres de la Unió Europea, formada per agents policials armats, ús de drones per al control de les seves vores i tecnologies i serveis d’intel·ligència de control migratori. Un model de seguretat sense cap dubte construït des d’una perspectiva militarista.
politica-3
Mentre que la política estatal de la seguretat armada ens diu que el problema són aquells que fugen de la guerra pel seu potencial terrorista, la lluita antimilitarista assenyala que el problema ve de molt més enrere, de tot aquest conglomerat de polítiques que entren dins del que que podríem anomenar militaristes; comerç d’armes, imposició de la raó política per l’ús de la força, jerarquització de les relacions internacionals, ingerències de tota mena a nivell internacional i increment de la inseguretat fora de les fronteres estatals a causa d’intervencions armades. El que ha vingut sent el model de realpolitik exercit per gran part dels Estats occidentals, on el que compta és la correlació de forces -coercitivas- dels Estats.

Davant d’això podem confirmar que lluita antimilitarista obre el camí per a nous paradigmes sobre la seguretat i la defensa i sobre els espais que, com la Fira de Barcelona, tanquen aquest debat davant mandats institucionals clars. Ara bé, el primer pas per part de les societats està en acceptar que cal acceptar certs graus d’inseguretat, inevitables, en aquest món, si no volem viure en una gàbia construïda amb el nostre consentiment que ens aïlli del tot, i per això l’ lluita antimilitarista també ens obre camí.

Denunciem l’incompliment per part de Fira de Barcelona de resolucions institucionals #SalóSenseExèrcit

COMUNICAT DESMILITZARITZEM L’EDUCACIÓ ARRAN LES DECLARACIONS DE LA FIRA DE BARCELONA

logoDes de la campanya Desmilitaritzem l’Educació volem denunciar que Fira de Barcelona hagi acceptat mantenir i ampliar l’espai destinat a l’exèrcit al Saló de l’Ensenyament, contra la voluntat popular recollida i expressada per l’Ajuntament de Barcelona i el Parlament de Catalunya.

Considerem que acceptant la presència de l’exèrcit s’està ignorant la Resolució 1141/X, de 16 de juliol de 2015, i la Moció 55/XI de 14 de juliol de 2016, aprovades pel Parlament de Catalunya, així com la Declaració Institucional del Plenari del Consell Municipal de Barcelona de 26 de febrer de 2016, acords institucionals que donen resposta a les mobilitzacions de les entitats que treballem al territori per la pau i per preservar els espais lliures de militarisme.

Considerem que les fires educatives de qualsevol tipus han de servir per oferir al jovent opcions per fomentar la creativitat, el pensament crític i fomentar el valor de la pau, precisament perquè són entorns on esperem formar en alternatives a les que ens dona el món actual. Per això, no són el lloc per reclutar i mostrar que els exèrcits són la norma en un món col·lapsat de conflictes.

També volem denunciar el discurs de que l’exèrcit és una sortida laboral més, afirmació que considerem completament allunyada d’allò que realment vol dir entrar a l’exèrcit i tot el que això pot comportar.

Desmilitaritzem l’Educació som una plataforma que aplega més de 70 entitats vinculades al foment de la pau i l’educació que ens mobilitzem per fer del món de l’educació i tot el que l’embolta un espai de pensament que potenciï el pacifisme actiu i el pensament crític. És per tot això que reivindiquem espais educatius desmilitaritzats com part d’una educació on les armes no siguin normatiltzades -com es fa i es permet amb l’entrada de l’exèrcit en contextos educatius com el Saló de l’Ensenyament.

Per tot el que hem exposat demanem a la Fira de Barcelona que compleixi amb les resolucions institucionals i amb les demandes de la comunitat educativa i del món de la pau.

Desmilitaritzem l’Educació es continuarà mobilitzant per crear espais educatius lliures d’armes i exèrcits.

Les Armes No Eduquen, Les Armes Maten

 

 


Resolució 1141/X del Parlament de Catalunya, sobre la presència de les Forces Armades Espanyoles en el Saló de l’Ensenyament

Tram. 250-01414/10

Adopció

Comissió d’Ensenyament i Universitats

Sessió 42, 16.07.2015, DSPC-C 785

Publicació: BOPC 655

La Comissió d’Ensenyament i Universitats, en la sessió tinguda el 16 de juliol de 2015, ha debatut el text de la Proposta de resolució sobre la presència de les Forces Armades Espanyoles en el Saló de l’Ensenyament (tram. 250-01414/10), presentada pel Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalunya.

Finalment, d’acord amb l’article 146 del Reglament, ha adoptat la següent

Resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern i, en especial, el Departament d’Ensenyament, com a coordinador del Saló de l’Ensenyament, Setmana de la Formació i el Treball, a fer totes les gestions pertinents amb Fira de Barcelona, perquè en les properes edicions del Saló no hi participin les Forces Armades Espanyoles.

Palau del Parlament, 16 de juliol de 2015


Moció 55/XI del Parlament de Catalunya, sobre la desmilitarització de Catalunya

302-00063/11

Aprovació

Ple del Parlament, sessió 20, 14.07.2016, DSPC-P 32

El Ple del Parlament, en la sessió tinguda el 14 de juliol de 2016, d’acord amb l’article 158 del Reglament, ha debatut la Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre una Catalunya desmilitaritzada (tram. 302-00063/11), presentada per la diputada Gabriela Serra Frediani, del Grup Parlamentari de la Candidatura d’Unitat Popular – Crida Constituent, i les esmenes presentades pel Grup Parlamentari Socialista (reg. 32733), pel Grup Parlamentari de Ciutadans (reg. 32740) i pel Grup Parlamentari de Junts pel Sí (reg. 32742).

Publicació: BOPC 187

Finalment, d’acord amb el que estableix l’article 158 del Reglament, ha aprovat la següent

Moció

El Parlament de Catalunya insta el Govern a:

a) Fer totes les accions necessàries davant del Ministeri de Defensa i de l’Institut d’Habitatge, Infraestructura i Equipament de la Defensa per a reclamar el traspàs a la Generalitat, o a l’ens local que correspongui, i mitjançant els instruments jurídics pertinents, del patrimoni militar de tipus immobiliari que es trobi en desús, per a destinar-lo a usos públics de caràcter civil.

b) Prohibir, com a exercici de coherència amb els valors de la pau, els actes d’exaltació militar i de legitimació de la violència i de les armes, i no permetre les desfilades militars i altres actes d’aquest tipus en espais civils de Catalunya.

c) Prohibir les maniobres militars en espais no estrictament militars, com ara les que es fan al Parc Natural de la Serra de Collserola, al Parc Natural de la Muntanya de Montserrat, a la serra de l’Albera i als pobles de Sant Climent Sescebes i Talarn, entre d’altres, i promoure també que els ens locals, en exercici de llurs atribucions i competències, actuïn de la mateixa manera.

d) Desautoritzar la participació i la presència d’avions de combat en exhibicions aèries com la Festa al Cel en qualsevol municipi on se celebri.

e) Evitar la presència de l’exèrcit en qualsevol centre educatiu i de formació i evitar també que sigui present a espais educatius i promocionals com el Saló de l’Ensenyament o el Saló de la Infància, a Barcelona; el Saló d’Esport i Turisme de Muntanya o la Fira de Formació Professional, a Lleida; l’ExpoJove, de Girona, o l’Espai de l’Estudiant, de Valls.

f) No concedir ajuts i no promoure activitats per part de l’Administració a la indústria militar a Catalunya, inclòs el suport a la recerca i el desenvolupament que siguin explícitament orientats al creixement de la indústria militar i armamentista.

Palau del Parlament, 14 de juliol de 2016


ACORDS adoptats pel Plenari del Consell Municipal en la sessió ordinària de 26 de febrer de 2016.

  1. F) Declaracions institucionals

El Plenari del Consell Municipal acorda:

  1. Defensar un saló de l’ensenyament sense la presència de les Forces Armades Espanyoles i promoure uns espais educatius que fomentin la cultura de la pau, la convivència pacífica, els drets humans i la solidaritat internacional.
  2. Instar el Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya i l’Ajuntament de Barcelona a fer totes les gestions pertinents amb Fira de Barcelona per no permetre la representació d’institucions militars al Saló de l’Ensenyament ni a cap altre espai educatiu i de lleure com el Festival de la Infància.
  3. Comunicar a totes les administracions competents el contingut d’aquesta declaració institucional.
  4. Instar les administracions competents, i, en concret, el Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya a no permetre la presència de cap exèrcit al Saló de l’Ensenyament ni a cap espai educatiu.