Skip to content

Campanya de Centres Educatius Objectors

Ens trobem en un moment d’emergència sanitària, econòmica, social i educativa a causa de la pandèmia global provocada per la Covid 19 . Entenem que aquesta situació extraordinària comporta mesures excepcionals, però en un context on necessitem més salut pública i més ajuda per a les famílies, s’està treballant en el sentit contrari.

Fent servir la seguretat com a excusa i emprant el discurs de la por s’està justificant la presència dels militars en espais públics.
En compt es de confiar en la responsabilitat de la ciutadania i potenciar les xarxes de suport que han sorgit arreu, l’Estat ha anat exercint una funció de control i d’instauració d’una disciplina que no fa sinó agreujar el malestar que sentim en un moment com l’actual.

Ens reafirmem en la nostra postura en contra del militarisme i creiem que la sortida d’aquesta crisi ha de passar per posar les persones i la vida al centre invertint en educació , sanitat, dependència, cures, serveis socials, treball en condicions dignes, habitatge, cultura…
El desconfinament s’ha de dur a terme a partir de la col·laboració amb la ciutadania i no mitjançant mètodes com la por o l’amenaça. Cap uniforme ni cap arma ha de ser un element clau en la resolució
d’aquesta problemàtica
Pel que fa referència a la tornada als centres educatius, exigim, de la mateixa manera, un enfocament des de la cultura de Pau, fomentant valors de solidaritat i cooperació tot rebutjant les mesures de caràcter coercitiu i disciplinari.
Per tot això, presentem la campanya de centres educatius objectors.

Sobre la Campanya Desmilitaritzem l’Educació
Desmilitaritzem l’Educació és una campanya on hi participen més de cent entitats,col·lectius,entitats,col·lectius, organitzacions, sindicats organitzacions, sindicats i associacions tant de l’àmbit educatiu i pedagògic, com les vinculades al i associacions tant de l’àmbit educatiu i pedagògic, com les vinculades al foment de la pau i l’antimilitarisme.

L’objectiu de la campanya és denunciar la creixent presència de l’exèrcit i d‘armes en els espais públics i educatius, de formació o de lleure l’exèrcit i d‘armes en els espais públics i educatius, de formació o de lleure tant formals com no tant formals com no formals.formals.

Per altra banda, cada vegada hi ha més implicació del professorat i dels centres educatius en el Per altra banda, cada vegada hi ha més implicació del professorat i dels centres educatius en el compromís de treballar per la pau i la nocompromís de treballar per la pau i la no–violència. Compromís que es veu reviolència. Compromís que es veu reflectit en accions i flectit en accions i activitats per part de l’alumnat, en àmbits tan diversos com la gestió de la activitats per part de l’alumnat, en àmbits tan diversos com la gestió de la convivència convivència aa l’aula,l’aula, potenciant el treball cooperatiu i la col·laboració en comptes de la competitivitat,potenciant el treball cooperatiu i la col·laboració en comptes de la competitivitat, emprant emprant el diàleg, el debat i la reflexió com a einel diàleg, el debat i la reflexió com a eines per a laes per a la resolució i transformació dels conflictes, resolució i transformació dels conflictes, el treball el treball contra tot tipus de discriminació i valorant la riquesa i el respecte a la diversitat,contra tot tipus de discriminació i valorant la riquesa i el respecte a la diversitat, així com la creixent així com la creixent importància del DENIP en els centres educatius.importància del DENIP en els centres educatius.
Volem fer un pas més cap a una e
Volem fer un pas més cap a una educació per una cultura de la pau i la noducació per una cultura de la pau i la no–violència i, és per això, violència i, és per això, que ens adrecem a vosaltres per donarque ens adrecem a vosaltres per donar–vosvos a conèixer la campanya que estem duent a terme: a conèixer la campanya que estem duent a terme: Centres Educatius Objectors.Centres Educatius Objectors.
Am
Amb aquesta campanya pretenem seguir denunciant la b aquesta campanya pretenem seguir denunciant la presència de l’exèrcit en els espais educatius, presència de l’exèrcit en els espais educatius, així com la presència d’agents policials armats així com la presència d’agents policials armats –policia local o Mossos d’Esquadrapolicia local o Mossos d’Esquadra– que duen a terme que duen a terme activitats com, per exemple, “internet segura” o “educació viària”.activitats com, per exemple, “internet segura” o “educació viària”.
Qualsevol presència d’agents armats en
Qualsevol presència d’agents armats en centres educatius té una repercussió directa en l‘imaginari centres educatius té una repercussió directa en l‘imaginari d’un alumnat en procés de desenvolupament educatiu, personal i en comunitat.d’un alumnat en procés de desenvolupament educatiu, personal i en comunitat.
Considerant que es tracta d‘activitats interessants per l’alumnat, instem al Departament d‘Educació
Considerant que es tracta d‘activitats interessants per l’alumnat, instem al Departament d‘Educació i altres institucii altres institucions implicades per tal que, mitjançant un diàleg amb la comunitat educativa i la ons implicades per tal que, mitjançant un diàleg amb la comunitat educativa i la campanya Desmilitaritzem l‘Educació, aquestes activitats les realitzin altres persones o col·lectius campanya Desmilitaritzem l‘Educació, aquestes activitats les realitzin altres persones o col·lectius experimentats, però en cap cas que formin part dels cossos de seguretat.experimentats, però en cap cas que formin part dels cossos de seguretat.

Com a CENTRE EDUCATIU OBJECTOR:Com a CENTRE EDUCATIU OBJECTOR:
1
1. . Ens adherim a la xarxa d’escoles i instituts lliures d’armes per treballar a favor dels valors de la Ens adherim a la xarxa d’escoles i instituts lliures d’armes per treballar a favor dels valors de la cultura de paucultura de pau en el dia a dia del nostre centre.en el dia a dia del nostre centre.
2
2. . Creiem fermament que l‘empatia, el respecte, el diàleg i la cooperació són valors clau en el nostre Creiem fermament que l‘empatia, el respecte, el diàleg i la cooperació són valors clau en el nostre treball diari i contribueixen a la construcció d‘una societat més justa, no violenta i respectuosa amb treball diari i contribueixen a la construcció d‘una societat més justa, no violenta i respectuosa amb els els drets de les persones.drets de les persones.
3
3. . Fomentem espais de diàleg, escolta i reflexió als claustres, a les AFAS, entre l’alumnat i la resta de Fomentem espais de diàleg, escolta i reflexió als claustres, a les AFAS, entre l’alumnat i la resta de professionals del centre, contribuint així a la promoció de la cultura de pau.professionals del centre, contribuint així a la promoció de la cultura de pau.
4. Afavorim i integrem propostes
4. Afavorim i integrem propostes educatives transversals que promoguin la justicia social, el educatives transversals que promoguin la justicia social, el desenvolupament sostenible, la igualtat entre les persones i els drets humans.desenvolupament sostenible, la igualtat entre les persones i els drets humans.
5
5.. No autoritzem la presència de persones armades (exèrcit, agents dels diversos cossos armats) dins No autoritzem la presència de persones armades (exèrcit, agents dels diversos cossos armats) dins el recinte esel recinte escolar. Tampoc promovem visites a les seves instal·lacions o a recintes on hi siguin colar. Tampoc promovem visites a les seves instal·lacions o a recintes on hi siguin presents (espais educatius, de formació o de lleure).presents (espais educatius, de formació o de lleure).
6.
6. No realitzem activitats ni tallers amb entitats que promoguin missatges bèl·lics o que financiïn No realitzem activitats ni tallers amb entitats que promoguin missatges bèl·lics o que financiïn empreses empreses armamentistes.armamentistes.
7. Manifestem el nostre compromís en fer saber a les institucions educatives la nostra convicció de
7. Manifestem el nostre compromís en fer saber a les institucions educatives la nostra convicció de ser un centre educatiu lliure d’armes i d’actituds violentes.ser un centre educatiu lliure d’armes i d’actituds violentes.
8. Promovem i difonem les activitats del DENIP, Dia Escolar de la No
8. Promovem i difonem les activitats del DENIP, Dia Escolar de la No–violènviolència i la Pau (30 de gener), cia i la Pau (30 de gener), del GDAMS, Dia d’Acció Global contra la despesa militar (17 d’abril) i del Dia Internacional de les del GDAMS, Dia d’Acció Global contra la despesa militar (17 d’abril) i del Dia Internacional de les Dones per la Pau i el Desarmament (24 de maig).Dones per la Pau i el Desarmament (24 de maig).
9. Ens comprometem a visibilitzar les bones pràctiques entre tota la comunita
9. Ens comprometem a visibilitzar les bones pràctiques entre tota la comunitat educativa i difondret educativa i difondre–les a la xarxa de centres educatius objectors i altres plataformes.les a la xarxa de centres educatius objectors i altres plataformes.
10.
10. Donem suport a les iniciatives antimilitaristes que es desenvolupin al territori i exigim a les Donem suport a les iniciatives antimilitaristes que es desenvolupin al territori i exigim a les administracions públiques d’eradicar la participació en el mónadministracions públiques d’eradicar la participació en el món educatiu d’aquelles institucions que educatiu d’aquelles institucions que fomenten la violència.fomenten la violència.
#LesArmesNoEduquenNiCurenLesArmesMaten
#LesArmesNoEduquenNiCurenLesArmesMaten

1 thought on “Campanya de Centres Educatius Objectors”

  1. Pingback: Adhesions a la campanya de Centres Educatius Objectors – Desmilitaritzem l'Educació

Leave a Reply