Moció 55/XI del Parlament de Catalunya, sobre la desmilitarització de Catalunya

titulobutlleti

Moció 55/XI del Parlament de Catalunya, sobre la desmilitarització de Catalunya

302-00063/11

APROVACIÓ

Ple del Parlament, sessió 20, 14.07.2016,  DSPC-P  32

El Ple del Parlament, en la sessió tinguda el 14 de juliol de 2013, d’acord amb l’article 158 del Reglament, ha debatut la Moció subsegüent a la interpellació al Govern sobre una Catalunya desmilitaritzada (tram. 302-00063/11), presentada per la diputada Gabriela Serra Frediani, del Grup Parlamentari de la Candidatura  d’Unitat Popular – Crida Constituent, i les esmenes presentades pel Grup Parlamentari Socialista (reg. 32733), pel Grup Parlamentari de Ciutadans (reg. 32740) i pel Grup Parlamentari de Junts pel Sí (reg.  32742).

Finalment, d’acord amb el que estableix l’article 158  del Reglament, ha aprovat  la següent

Moció

El Parlament de Catalunya insta el Govern  a:

  1. Fer totes les accions necessàries davant del Ministeri de Defensa i de l’Institut d’Habitatge, Infraestructura i Equipament de la Defensa per a reclamar el traspàs a la Generalitat, o a l’ens local que correspongui, i mitjançant els instruments jurídics pertinents, del patrimoni militar de tipus immobiliari que es trobi en desús, per a destinar-lo a usos públics de caràcter civil
  2. Prohibir, com a exercici de coherència amb els valors de la pau, els actes d’exaltació militar i de legitimació de la violència i de les armes, i no permetre les desfilades militars i altres actes d’aquest tipus en espais civils de Catalunya
  3. Prohibir les maniobres militars en espais no estrictament militars, com ara les que es fan al Parc Natural de la Serra de Collserola, al Parc Natural de la Muntanya de Montserrat, a la serra de l’Albera i als pobles de Sant Climent Sescebes i Talarn, entre d’altres, i promoure també que els ens locals, en exercici de llurs atribucions i competències, actuïn de la mateixa
  4. Desautoritzar la participació i la presència d’avions de combat en exhibicions aèries com la Festa al Cel en qualsevol municipi on se celebri
  5. Evitar la presència de l’exèrcit en qualsevol centre educatiu i de formació i evitar també que sigui present a espais educatius i promocionals com el Saló de l’Ensenyament o el Saló de la Infància, a Barcelona; el Saló d’Esport i Turisme de Muntanya o la Fira de Formació Professional, a Lleida; l’ExpoJove, de Girona, o l’Espai de l’Estudiant, de Valls
  6. No concedir ajuts i no promoure activitats per part de l’Administració a la indústria militar a Catalunya, inclòs el suport a la recerca i el desenvolupament que siguin explícitament orientats al creixement de la indústria militar i  armamentista.

Palau del Parlament, 14 de juliol de  2016

El secretari segon, David Pérez Ibáñez; la presidenta, Carme Forcadell i   Lluís

Leave a Reply